close
Menu

| Online verkoop van producten

CSBZ Algemene voorwaarden

 


Download algemene voorwaarden CSBZ

1.

In deze algemene voorwaarden voor online verkoop
van producten aan consumenten wordt verstaan onder:

 

a.

Algemene Voorwaarden

 

Op aankopen in onze vestiging zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin vindt u uw rechten als consument als het gaat om garantie op en ruilen of retourneren van bij CSBZeeland.nl aangeschafte producten.

b.

CSBZ te Vlissingen

c.

Economische levensduur

 

Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt.

d.

Formulier

 

Het elektronische document waarmee een of meer producten online door de Klant bij CSBZ worden besteld en waarin een omschrijving is opgenomen van het/de bestelde product(en), aantal en prijs.

e.

Klant

 

Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie CSBZ een Overeenkomst heeft gesloten of die de website van CSBZ bezoekt.

f.

Non-conformiteit

 

Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit.

g.

Overeenkomst

 

De overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door CSBZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; De overeenkomst tussen de Klant en CSBZ ligt vast in het Formulier, de Algemene Voorwaarden en de bevestigende e-mail die CSBZ aan het door de Klant opgegeven e-mailadres zendt na ontvangst van het Formulier.

h.

Overmacht

 

Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop CSBZ geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet of niet meer van CSBZ kan worden verlangd.

2.

Toepasselijkheid

2.1

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van producten en facturen van CSBZ aan de Klant, op alle bestellingen van de Klant bij CSBZ en op alle Overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen CSBZ en de Klant.

2.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op ieder gebruik dat de Klant maakt van de website van CSBZ.

2.3

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden (zoals speciale actievoorwaarden) van toepassing zijn op bepaalde producten en al dan niet in een specifiek aangegeven (actie)periode, maar dit geldt alleen wanneer dat op de website van CSBZ expliciet wordt aangegeven.

2.4

CSBZ draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst elektronisch aan de Klant ter hand worden gesteld. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, door middel van daartoe op de website beschikbare faciliteiten, en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2.5

Onverminderd eventuele voor CSBZ zelf bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is CSBZ niet verplicht om de eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor de Klant te allen tijde toegankelijk te houden.

2.6

Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door CSBZ is ingestemd.

2.7

CSBZ behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.8

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. CSBZ en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.

3.

Totstandkoming van een Overeenkomst en weigering van een bestelling

3.1

De presentatie van producten van CSBZ houdt enkel en alleen een vrijblijvend overzicht van door CSBZ te koop aangeboden producten in. De afbeelding van de producten op de website biedt de Klant enkel de mogelijkheid om online (een) bestelling(en) te plaatsen en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product ("zolang de voorraad strekt"). De ontvangst van de bestelling van de Klant via het Formulier wordt door CSBZ middels een e-mail bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Met verzending van die e-mail komt de Overeenkomst tussen de CSBZ en de Klant tot stand.

3.2

CSBZ behoudt zich het recht voor om online via het Formulier gedane bestellingen niet te accepteren; een dergelijke beslissing kan door CSBZ naar eigen inzicht en zonder nadere motivering genomen worden. Wanneer CSBZ een dergelijke online gedane bestelling niet accepteert, dan zal de Klant daarover op de voor CSBZ kortst mogelijke termijn geïnformeerd worden.

3.3

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen en dergelijke op de website van CSBZ, via e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. CSBZ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

4.

Prijzen

4.1

De op het moment van bestelling geldende prijs voor een product luidt in Euro's, inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief verzend- of bezorgkosten. Het percentage van de BTW en het bedrag daarvan, evenals de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en de verzend- of bezorgkosten worden telkens separaat op de factuur vermeld.

4.2

Kennelijke fouten in prijs of omschrijving van een product zoals vermeld op de website van CSBZ kunnen door CSBZ altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst alsnog binnen zeven (7) dagen nadat CSBZ de betreffende fout aan de Klant kenbaar heeft gemaakt, annuleren.

5.

Betaling

5.1

Bij bestellingen via de website kan de Klant betalen met behulp van de op de website specifiek vermelde betalingsmoeilijkheden. CSBZ kan die betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden worden altijd kenbaar gemaakt via de website.

5.2

Bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen alleen worden gebruikt als aan de voorwaarden van de betreffende mogelijkheden, zoals een controle op de kredietwaardigheid van de Klant en authentificatie van de Klant en autorisatie, is voldaan. Indien dergelijke voorwaarden gelden, dan wordt dat op de website van CSBZ aangegeven.

5.3

In het geval dat voor betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of met behulp van een elektronische betaalmethode wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever of bank van toepassing. In de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank is CSBZ geen partij.

5.4

Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

5.5

Indien de Klant niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het jegens CSBZ verschuldigde bedrag zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand, gerekend over het door de Klant verschuldigde totaalbedrag, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. Indien voor CSBZ door de betalingsachterstand aantoonbaar een grotere schade is ontstaan, dan is CSBZ gerechtigd, ook deze te vorderen.

5.6

Indien CSBZ gedwongen is om tot incasso van haar vordering op de Klant over te gaan, dan zal de Klant verplicht zijn alle door CSBZ daarvoor te maken (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten te vergoeden, met een minimum van EUR 200.00

6.

Levering en verzendkosten

6.1

CSBZ levert de bestelde producten aan het door de Klant opgegeven afleveradres. De Klant dient bij iedere bestelling aan te geven of het afleveradres hetzelfde adres is als het factuuradres; een afwijkend afleveradres is mogelijk.

6.2

Levering kan uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden, waarbij levering aan postbus adressen is uitgesloten. Aflevering van bestelde producten wordt door een door CSBZ aangezochte vervoerder uitgevoerd

6.3

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, nadat de bestelling per e-mail is bevestigd en de door de Klant opgegeven betalingsmethode ook is verwerkt. In beginsel streeft CSBZ ernaar om een besteld product door haar vervoerder binnen 3 á 5 werkdagen, tenzij anders door CSBZ is of wordt aangegeven, ter aflevering bij de Klant aan te bieden. De bezorging vindt in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

6.4

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal CSBZ aangeven wanneer het product weer leverbaar is.

6.5

Zodra een product bij de Klant is afgeleverd, gaat het risico daarvan op de Klant over.

6.6

Indien de Klant niet aanwezig is op de eerste werkdag dat het bestelde product wordt aangeboden, zal de vervoerder het product de volgende werkdag nogmaals aanbieden. In totaal zal een besteld product 3 maal bij de Klant worden aangeboden. Indien de Klant niet in staat is om deze in ontvangst te nemen, ontvangt de Klant een kaart in de brievenbus. Op deze kaart staat een telefoonnummer dat de Klant kan bellen om een nieuwe afspraak voor aflevering te maken.

6.7

Iedere door CSBZ opgegeven levertijd geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.

6.8

De verzend- en afleveringskosten die de Klant dient te betalen bij bestelling van een bepaald product staan expliciet op de website vermeld.

7.

Fabrieksgarantie en wettelijke garantie

7.1

Op door de Klant bij CSBZ gekochte producten kan een fabrieksgarantie rusten. Informatie daaromtrent treft de Klant aan in of op de verpakking van het betreffende product of op de website van CSBZ .

7.2

CSBZ verschaft geen eigen (additionele) garantie op door haar geleverde producten, maar zal - ook in het geval dat een fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 7.1 geldt - de op haar als verkoper rustende wettelijke verplichtingen in het kader van conformiteit van verkochte producten als bedoeld in artikel 7:17 en 7:18 lid 2 BW onverkort nakomen tegenover de Klant. CSBZ staat er in geval van Non-conformiteit voor in dat zij binnen een redelijke termijn zorg draagt voor herstel of vervanging van het betreffende product, overeenkomstig het daaromtrent in de artikelen 7:21 en 7:22 BW bepaalde en mits de Klant heeft voldaan aan zijn klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 BW. Indien herstel of vervanging in geval van Non-conformiteit onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van CSBZ kan worden gevergd, dan wel indien CSBZ niet binnen een redelijke termijn voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorg dragen, dan heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden, zulks met inachtneming van het omtrent dat ontbindingsrecht bepaalde in artikel 7:22 lid 1 sub a BW bepaalde.

7.3

De Klant kan alleen wettelijke garantie claimen bij CSBZ wanneer het product is gekocht via de website van CSBZ.

7.4

De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product, waarbij de factuur als garantiebewijs dient.

7.5

Ingeval een defect/gebrek in of aan een product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens CSBZ kan beroepen op garantie.

7.6

Indien tijdens het door CSBZ of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat het defect/gebrek veroorzaakt wordt door een virus, illegale of onjuiste installatie van software, is (wettelijke) garantie van CSBZ eveneens uitgesloten.

7.7

Indien tijdens het door CSBZ of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen, kan de Klant jegens CSBZ geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 7:21 lid 6 BW zich voordoet, of tenzij CSBZ daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.8

Indien het type- of serienummer van het product verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt ook iedere aanspraak van de Klant op (wettelijke) garantie van CSBZ.

7.9

Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij CSBZ alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door CSBZ onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.

8.

Herroepingsrecht

8.1

Bij de aankoop van een product heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden indien redelijkerwijs mogelijk gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst van het betreffende product. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, is het dus voldoende dat hij het betreffende product tijdig, indien redelijkerwijs mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst, retour zendt aan CSBZ na het aanvragen van de retour via de website.

8.2

Tijdens de termijn van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 8.1 zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking ervan. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product, alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan compleet en onbeschadigd, als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking aan CSBZ retourneren, conform de door CSBZ verstrekte instructies, zoals aangegeven op het retourformulier.

8.3

Van dit herroepingsrecht zijn altijd uitgezonderd (i) audio- en video-opnamen, softwareproducten en andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken, (ii) geopende verbruiksartikelen zoals cartridges, toners en reinigingsvloeistoffen en (iii) hygiënische producten.

8.4

Indien de Klant tijdig van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 8.1 gebruik heeft gemaakt en ook heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8.2 en het geen product betreft als bedoeld in artikel 8.3, dan draagt CSBZ zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het bedrag dat de Klant aan CSBZ heeft voldaan.

8.5

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.

9.

Reparaties

Reparaties waarvoor fabrieksgarantie geldt en waarbij de Klant zelf een beroep wil doen op fabrieksgarantie

9.1

Bij een defect waarvoor fabrieksgarantie geldt, kan de Klant:

 

a.

bij producten met een ophaal- en bezorgservice (pick-up & return) zelf desgewenst direct contact opnemen met de betreffende fabrikant. Het telefoonnummer staat vermeld op de factuur of op de website zie contact. Op het moment dat de Klant contact opneemt met de fabrikant, moet de Klant de factuur steeds bij de hand hebben.

b.

bij producten met een breng-in (Carry-in) fabrieksgarantie kan de Klant het product terugsturen naar CSBZ of het product afgeven bij de servicebalie van CSBZ. De Klant dient een kopie factuur mee te sturen aan CSBZ na het aanvragen van de retourautorisatie, of in geval van afgifte aan de servicebalie een kopie van de factuur te overhandigen aan de servicebaliemedewerker van CSBZ.

9.2

Het bepaalde in lid 1 van dit artikel 9 laat nadrukkelijk onverlet het recht van de Klant om jegens CSBZ aanspraak te maken op nakoming door CSBZ van de op haar als verkoper rustende dwingend wettelijke verplichtingen in geval van levering van non-conforme producten in de zin van het Burgerlijk Wetboek (zie artikel 10).

Reparaties aan non-conforme producten en overige reparaties

9.3

Indien een defect zich meer dan zes (6) maanden na de aflevering manifesteert en de Klant aantoont (i) dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en (ii) door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en (iii) daaromtrent ook de nodige informatie heeft verstrekt, vindt herstel of vervanging kosteloos plaats totdat twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aflevering van het betreffende product. In geval van vervanging is CSBZ gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-conforme product aan de Klant te leveren. Indien een defect zich evenwel binnen zes (6) maanden na aflevering manifesteert en de Klant zich ter zake daarvan op non-conformiteit van het gekochte product wil beroepen, dient hij (i) zijn klacht duidelijk aan CSBZ te omschrijven en (ii) aan te geven dat het defect zich binnen zes (6) maanden na aflevering heeft gemanifesteerd.

9.4

Indien een defect zich meer dan twee jaar na de datum van aflevering van het betreffende product manifesteert en de Klant bewijst dat sprake is van een non-conform product ten tijde van de aflevering dat door hem sindsdien normaal is gebruikt en daarover ook informatie heeft verstrekt, kan CSBZ aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Klant in de kosten van herstel of vervanging indien de reparatie of de vervanging leidt tot een aanzienlijke verlenging van de Economische levensduur van het betreffende product.

9.5

Indien CSBZ de Klant gemotiveerd heeft aangegeven te twijfelen over de door de Klant gestelde non-conformiteit bij aflevering, kan CSBZ de Klant voorstellen een onderzoek te (doen) instellen naar de oorzaak van het defect. Indien uit onderzoek volgt dat geen sprake is van non-conformiteit brengt CSBZ daarvoor aan de Klant kosten, zoals ter zake van het verrichte onderzoek, in rekening.

9.6

In al die gevallen waarin geen sprake is van Non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 9.1 brengt CSBZ de kosten van reparaties aan de Klant in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van Non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie en uitsluitend indien de Klant aangeeft het defecte product niet door CSBZ te willen laten repareren, brengt CSBZ de Klant onderzoekskosten in rekening.

9.7

Indien CSBZ voornemens is onderzoeks- en/of reparatiekosten door te berekenen overeenkomstig het vorige lid van artikel 5 en/of artikel 6, wordt de Klant vooraf ingelicht over de omvang van die onderzoeks- en/of reparatiekosten. Eerst na akkoord van de Klant op de verstrekte prijsopgave wordt begonnen met de reparatie. Indien de Klant niet instemt met de begrote reparatiekosten, zal het product eerst na betaling van de onderzoekskosten aan de Klant worden geretourneerd.

9.8

Op alle tegen betaling uitgevoerde reparaties als bedoeld in artikel 9.7 verleent CSBZ drie (3) maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Deze garantie ziet uitsluitend op het naar behoren uitgevoerd zijn door CSBZ van de betreffende reparatie (inclusief eventueel vervangen onderdelen). Deze garantie ziet dus uitdrukkelijk niet op eventueel nadien ontstane gebreken in of aan gerepareerde producten als gevolg van onjuist, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, opzet, grove nalatigheid of van buiten komend onheil.

Zorg dragen voor back-up

9.9

Bij het verrichten van een reparatie kunnen opgeslagen gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma's verloren gaan. De Klant dient daarom zelf zorg te dragen voor een back-up, voordat het product ter reparatie aan CSBZ wordt aangeboden. CSBZ is niet gehouden, noch aansprakelijk, voor het veiligstellen van aanwezige gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma's. Ook voor het opnieuw invoeren of installeren van de betreffende gegevens, databestanden, besturingssysteem of programma's na reparatie is de Klant zelf verantwoordelijk.

Gerepareerde producten

9.10

Gerepareerde producten worden door CSBZ aan de Klant retour gezonden. De kosten van retourzending zijn binnen de wettelijke garantietermijn voor rekening van CSBZ.

10.

Eigendomsvoorbehoud

10.1

Niettegenstaande feitelijke aflevering aan de Klant, blijft CSBZ eigenaar van het verkochte product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CSBZ ter zake van enige met CSBZ gesloten Overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens CSBZ verschuldigd mocht worden aan rente en kosten.

11.

Privacy

11.1

CSBZ zal de (persoons-)gegevens van de Klant uitsluitend verwerken overeenkomstig haar privacybeleid. De website bevat een Privacyverklaring.

11.2

CSBZ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van (i) de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten aangeboden defecte producten en (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van CSBZ, (v) voor registratie van die Klanten die per e-mail te kennen hebben gegeven de e-mailnieuwsbrief te willen ontvangen, een en ander in overeenstemming met de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG . Indien een Klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, kan de Klant hierover per e-mail info@csbzeeland.nl met CSBZ contact opnemen en CSBZ zal aan de Klant alle gewenste informatie verstrekken en indien zulks door de Klant gewenst wordt de gegevens aanpassen of verwijderen, tenzij een op CSBZ rustende wettelijke verplichting hieraan in de weg staat en mits de Klant als bijlage bij de betreffende e-mail een kopie van zijn geldig legitimatiebewijs heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door CSBZ niet verstrekt aan derden.

12.

Aansprakelijkheid

12.1

Informatie op de website van CSBZ is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien CSBZ op haar website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is CSBZ niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant leidt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.

12.2

Aansprakelijkheid van CSBZ tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 B.W., of in het geval dat artikel niet van toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.

13.

Overmacht

13.1

In geval van Overmacht aan de zijde van CSBZ heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van CSBZ, indien CSBZ in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat CSBZ bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door CSBZ genoten voordeel.

14.

Communicatie

14.1

Iedere communicatie tussen CSBZ en de Klant kan elektronisch plaatsvinden, tenzij de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft.

14.2

De door CSBZ opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.

14.3

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van de Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

15.

Klachten

15.1

Indien een Klant niet tevreden is over de wijze waarop CSBZ uitvoering geeft of heeft gegeven aan de Overeenkomst, kan de Klant zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd melden bij CSBZ.

15.2

Bij CSBZ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de dag van ontvangst daarvan door CSBZ beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door CSBZ binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Klant gezonden. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop de Klant een uitgebreider bericht kan verwachten.

16.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1

Op deze Algemene Voorwaarden, op alle Overeenkomsten, Formulieren, aanbiedingen, prijsopgaven, offertes, de website van CSBZ en op iedere andere rechtsrelatie tussen CSBZ en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.

16.2

Alle geschillen tussen CSBZ en de Klant worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.CSBZ ( Computer Service Bedrijf Zeeland )

Handelend onder de naam: CSBZ VOF

 

Vestigings-en bezoekadres:

 

Gildeweg 17E

4383 NH Vlissingen

 

Telefoonnummer: +31(0)118 851459

 

 

E-mail: info@csbzeeland.nl

 

KvK-nummer: 62276158

 

BTW-identificatienummer: NL854740946B01

 

Bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
 , behoudens wettelijk erkende feestdagen.

close