| CSBZ Privacybeleid

CSBZ Privacy PolicyCSBZ geeft veel om je privacy, wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van CSBZ.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je heeft met betrekking tot de door aan ons verstrekte persoonsgegevens, Als je vragen heeft over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met ons door gebruik te maken van ons contact formulier.

Vertrouwelijkheidsbeleid

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jou gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Je persoonlijke gegevens verzamelen

Als we persoonlijke gegevens van je nodig hebben of om contact op te nemen om een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren waarom je gevraagd heeft, zoals het ontvangen van informatie over producten en diensten van CSBZ, het eventueel aanvragen van nieuwsbrieven per e-mail, het kopen van producten via onze website, vragen wij je om onderstaande gegevens.:

 • Geslacht
 • Voor - en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Geboortedatum ( niet verplicht )
 • Bedrijf
 • KvK -en B.T.W.-gegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoon -en/of mobielnummer
 • E-mails, social media berichten en/of telefoongesprekken met vragen 

Er kunnen bepaalde gegevens over je bezoek aan de website worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat je gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop je de website bezoekt, de pagina's van de website die je bezoekt en het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks met onze website bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren, trends te analyseren en de website goed te kunnen beheren, voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adres;
 • Informatie over welke producten en/of diensten je afneemtVerwerkingsdoelen en grondslag

CSBZ verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 •   Afleveren van goederen en diensten;
 •   Afhandelen van je betaling;
 •   Verwerken van kortingen.
 •   Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 •   Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 •   Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in onze webshop;
 •   Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Delen van persoonsgegevens met derden 

CSBZ verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. CSBZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webwinkelsoftware

Prestashop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop versie 1.7 . Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Prestashop heeft toegang tot deze gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Prestashop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL / TLS -encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Prestashop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Prestashop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

DataCT

Wij nemen webhosting- en email diensten af van DataCT. DataCT verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. DataCT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. DataCT is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

PrestaShop

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Prestashop. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Prestashop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons email verkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Payment Service Provider Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt jou naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor jou gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jou financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart jou gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL  

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jou naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jou gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

iMuis Online

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van iMuis Online. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. iMuis Online  is tot geheimhouding verplicht en zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. iMuis Online gebruikt jou persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jou gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jou verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan CSBZ op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jou gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jou (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jou cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jou gegevens enkel naar bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je heb te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jou persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heb het recht om jou persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zoals beschreven in de AVG-wetgeving. Daarnaast heeft je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door CSBZ en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevens overdragen van jou persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen via ons contactpagina. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jou privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 dagen op je verzoek.Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

CSBZ neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk heeft dat jou gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

In het algemeen kunt je de gegevens, zoals besproken in deze verklaring, bekijken en bewerken door middel van in te loggen in jou account en onder mijn Account"

gegevens in te zien en/of bij te werken. Voor alle andere verzoeken die je zou kunnen hebben met betrekking tot het wissen van persoonlijke gegevens in onze "GDPR peronal database"  kan je contact met ons opnemen via ons contactpagina. We zullen je verzoek beoordelen en zo snel mogelijk antwoorden.

 

Inzagerecht

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 15 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 15 dagen een reactie op dit verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 15 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 15 dagen een reactie op jou verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door of in opdracht van CSBZ. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jou bezwaar. Is jou bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jou gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.Contactgegevens

CSBZ
Gildeweg 17E
4383NH Vlissingen Nederland
T +31 (0) 118-851459 E
 
info@csbzeeland.nlWijzigingen in deze privacyverklaring

Mogelijk wordt deze privacyverklaring af en toe bijgewerkt. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Als deze privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, waarschuwen we u door een opvallende melding op de introductiepagina van onze website te plaatsen of door u rechtstreeks een melding toe te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens beveiligen die we verzamelen. Door de dienst te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze hernieuwde privacyverklaring en eventuele updates.Bezwaar maken?

Mochten we u gegevens niet gebruiken zoals u hebt bedoeld horen we het graag en kunt u contact met ons opnemen via ons contactpaginaof u kan dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl